ala kurdistan
Ey Reqîb

Mustafa Kemal'e mektup

 

Aftan önce ajanlarınızla Kürt mültecilerine gönderdiğiniz haberlerde, Kürtler için af kapısının daima açık olduğu söylenmekte idi.

 

Celadet Ali Bedirxan


MUSTAFA KEMAL’E MEKTUB

Gazi Paşa Hazretleri. 

...Türkiye Cumhuriyet’inin onuncu senei devriyesi münasebetiyle umumi ve şumulli bir affın ilan olunacağını gazeteler bundan çok zaman evvel yazmağa başlamışlardı. Büyük bir ehemmiyetle bu affın dahil ve hariçte hususi ajanlar ve gazetelerle propagandasını yaptırmakta idiniz. Nihayet mevcut olan gün geldi ve af ilen edildi. Herke kemali hayretle gördü ki; hazırlayıp propagandasını yaptırdığınız af ile ilan ettiğiniz af arasında hemen hiçbir münasebet yoktu... 

... On seneden beri cumhuriyet rejimi iki Türkiye vücuda getirdi: Biri hududu mülkiye ve siyasiyesi malum ve madut ve bir teşekkül düveliye sahip olan dahili Türkiye, diğeri memaliki ecnebiyede hududmülkiyesi namahmud ve düveli bir teşekkülden mahrum harici bir Türkiye... 

... Ankara Hükümeti bu hükümetsiz ve bir çok hududu mülkiyesi dahili harici Türkiye ile -itiraf edemediği- mütemadi bir cidal halindedir. Dahili Türkiye halkı-bilhassa rejiminizden gayrimemnun kitle - kulağını harice vermiş, belik mahiyetini henüz tamamıyla tayin edemediği harici Türkiye’yi dinliyor...

Komşu hükümetlere müracaat ettiniz, esasen onlarla halledilecek çeşitli meseleler var idi. Bu meselelerin mezkûr hükümetler dilhavına muvafık surette halli memleketten, vatandan ve millettenfedakarlıklar yapılmasını icap ederdi. Rejim ve teşkilatınızı harici Türkiye’den gelecek zararlardan vikaye maksadıyla bu fedakarlıkları yaptınız ve ve iyi komşuluk muhadeleri akdettiniz. Muhadelelerin ilan olunan akşamı gösterdi ki bunlar münhasıran, harici Türkiye’nin hudutlarınızdan 50-60 km. uzağa çekilmesini otoritenizin haricinde kalıp hareketini kontrol edemediğiniz bu kitlenin o hükümetler tarafından kontrol edilmesini ve (Hilafi Merdi) hareketine meydan verilmemesini temin için akt edilmişti... 

... Bilhassa hudutlarınızın cenubundaki memleketlerde bulunan konsolosluklarınız hususi ve fevkalade teşekküllerle adeta birer istihbarat dairesi halinde iğraf edildiler. Bu memleketlerdeki hariciye vazifesi iki nokta arasına tekâsüf ettirildi. Pasaport, vize vermek ve harici Türkiye ile mücadele etmek... 

... Sefir ve konsoloslarınızın bu müracaatları o kadar çoğaldı ki makamatı ecnebiye bunlar için adeta hususi müracaat kalemleri ihdasına mecbur oldular... 

... İşte Paşa Hazretleri, genel bir bakışla cumhuriyetin onuncu senei devriyesi münasebetiyle hazırlanıp tatbik olunamayan af projesinin esbabı, evamili, mahiyeti, ve hedefi. Fakat mukaddimede arz eylediğim veçhileyle çocuk tam olarak doğmadı, sakta doğdu... 

... Aftan önce ajanlarınızla Kürt mültecilerine gönderdiğiniz haberlerde, Kürtler için af kapısının daima açık olduğu söylenmekte idi. Bugün de aynı söz söylenmekte ve neşrolunan af kanununun buna mani olamayacağı ifade edilmektedir. Görülüyor ki bu af, daha doğrusu af projeniz - birçok kimselere şamil olmakla beraber - bu affı Kürdistan siyasetinizde yeni bir tedbir, yeni bir hareket noktası olarak telakki ve bu surette muhakeme eyleme mecburiyetindeyiz... 

8 kanunusani 1933


CELADET ALİ BEDİRXAN 

 

 

Şîroveyên we piştî ku ji alîyên moderatoren me hatin kontrolkirin tên weşandin.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News