ala kurdistan
Ey Reqîb

Azerbaycan örnek olmalı Kürdlere(2) – Aydın Dere

Kafkas Kürdleri kilam söylerken siz ağıt diye dinlersiniz. Bunun için dilini, kültürünü özgürce yaşayacağı, özgür ve bağımsız bir vatan özlemleriyle acı çekip durmuşlar. Bir de her halkın bir devlet olduğu bir coğrafyada devletsizliğin bir halk için nasıl da bir tükeniş olduğunu iyi bilirler.

İnsanlar kurdukları kentlere, sanatçılar da eserlerine benzerler... Kimi kentler nesillerin, farklı uygarlıkların zamana yayılmış, hafızaları kimlikleri ve ruhlarıdırlar. Kentlerin mimari değerleri, estetiksel yapısı da insanlarına benzer; birer organizma gibi doğar, büyür ve bazen de Babil gibi izleri ve sırları kalır sadece… Kimi kentler de Berlin gibi küllerinden doğar. Bir de Roma, gibi kentler tarihin derinliklerinde insanları yolculuklara çıkarırlar. Her kent tarihsel ve estetiksel değeri kadardır ve tüm değerler silsilesi de kentlerin uygarlık düzeyini gösterir. Bakü’de moderniteyi ve geçmiş uygarlıkları bir arada sergiler. Dinlemesini bilirsen insanı sersem eden aşk, barış ve savaş öykülerini anlatır sana; hatta içli ezgiler, şiirler okur, ağıtlar yakar ve görebilirsen dans bile eder gözlerinde…

ZERDÜŞTLERİN TAPINAĞI

Tarihin derinliklerine, bağlarına, bahçelerine iniyorum Hazar kıyılarında, Zerdüşt’e konuk oluyorum. Zedüşt inancı buralara kadar hükmetmiş, derin izler bırakmış ve ardından gelen din onu tümden silemediği için karışmış içine.

Evliya Çelebi de Bakü’deki Ateşgah’tan bahsediyor yüzyıllardır sönmeden yanmaya devam eden gaz ateşinin etrafında tapınaklar varmış ve orada bir odada misafir kaldığını vurguluyor. İran, Hindistan, Pakistan’dan Zerdüştler buraya gelirmiş ve burası onlar için Mekke gibiymiş. R.T. Erdoğan, dilini yasaklı tuttuğu Kürd diline ve özgürlüğüne karşı Kürdçe’ye çevrilmiş Kur’an’ı havaya kaldırıyor, göya kendisince Zerdüştlüğü aşağılıyor. Öyle ya Saddam gibi İslam’ı sömürü aracı yapacaksın Kürd-Ezidi kadınları yaşlarına göre pazarlarda satan ve insanları boğazlayan İŞİD’e yandaş olacaksın ve Şark kurnazlığı yaparak Zerdüşt’e dil uzatacaksın. Oysa Zerduşt inancı Semavi dinlerden biri, kutsal kitabı Avesta ise 125 kitaptan biri ve dört kitabın da esin kaynağıdır... İslam teorik olarak bu dinlerin hepsine de saygılıdır, çünkü felsefesini buradan alır. Aleviler ve Ezidiler’de tarih boyunca iftiralarla aşağılanmadılar mı? Düşünün, komşusuna bir hakareti görülenin dahi Cemevi'ne alınmadığı bir inançtan söz ediyoruz; eline, beline, diline sadık olmayı temel felsefe yapanlara iftira atanların emellerine bakarsanız neden sonuç ilişkisini kolay sağlarsınız yapılan bu zulümlerin.

ATEŞ HALEN MUKADDES

Azerbaycan’da yöre halkı hâlâ ateşi mukaddes görüyor. Öyle ya, tüm inançlarda ve bilime göre de güneş, yani onun yeryüzü yansıması ateş yaşamın dört temel kaynaklarından biridir. Demek atalarımız hiçte aptalca inanmamışlar. Vucudumuzda ki molekilleri yani bizi biz yapan tüm elementleri Güneş gibi yıldızlardan almışız ve hâlâ onunla yaşıyoruz. Bugün kü İŞİD’in saldırılarına benzer saldırılarla, kan ve kılıçla ilerlemişler Hazar boylarına. Büyük kısmı şimdi Şia, bir kısmı da Suni olmuş. Ama Azeriler ULUS olmayı dinlerinden üstün tutuyorlar. Din neredeyse hiç etkili değil. Zaten dinleri uluslarından üstün tutanların coğrafyaları kan revan içinde. Kürdlerin çoğu Azeriler gibi Şia fakat İran’da ki gibi hiç mi hiç tutucu değiller. Bunda Ekim devriminin etkisini ve bilimsel eğitimin payını görmek gerekiyor. Ulus bilinci çok etkin, din değil de ulus olarak var olabileceklerini, bağımsız ve özgür olabileceklerini biliyorlar ve bunun için başarmışlar da. Ateşe geçmişten kalan bir saygıları var. Bizde ki gibi ateşi suyla söndürmezler. Ateşe yemin ederler. “Işık hakkı, ateş hakkı” diyenler var. İşte Azerilerin ve oradaki halkların da bir zamanlar Zerdüşt adında bir Kürd peygamberleri, Avesta gibi insana ve doğaya saygıyı esas alan kitapları varmış; Hürmüz adındaki Tanrı Gökte yaşıyor, yani semavi dinlerden farklı değil Tanrı inancı. Güneş O’nun gözü sayılır. Yerdeki alev ise onun yansıması, yani moneteyist ve tek Tanrılı bir din; aslında İslam bilginlerinin de saygı duyduğu bir inanç.

AZERBAYCAN VE RUSYA KÜRDLERİ

Kürd halkının yaklaşık yüzde ikisini oluşturan Eski Sovyetler Birliği, şimdiki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) cumhuriyetlerinde yaşayan Kürdlerin önemli bölümünü teşkil etmektedir. Bugün de "Eski Sovyet Kürdleri" olarak tanımlananlar binden fazla köy, kasaba ve kentlerde dağınık biçimde yaşamaktadır.

BDT devletlerinde yaşayan Kürdler, tarihsel kökenleri itibarıyla dört kesimden oluşmaktadır: Azerbaycan (Nahçıvan) Kürdleri. 2.Türkmenistan Kürdleri. 3. Ermenistan, Gürcistan Kürdleri. BDT Kürdlerinin hemen hemen yarısı Azerbaycan Cumhuriyeti’n de dir. SSCB “Büyük Sovyet Ansiklopedisin de 1937 yılında Sovyetler Birliğinde yaşayan Kürdlerin yarısının Azerbaycan’da olduğunu tescil etmişti. Ne var ki, asırlardan beri devam eden asimilasyon sonucunda BDT Kürdleri içerisinde kendi ana dillerini en sınırlı kullanan da Azerbaycan'da ki Kürdler olmaya başladı. Çok ciddi politik ve sosyolojik nedenleri vardır elbette tüm bu uğursuzlukların. Bu ülkede yerleşik olan yaklaşık 1 milyon Kürd neredeyse yarıya inmiş durumda.

Azerbaycan’a yakın coğrafyada ise genellikle Nadir Şah döneminde İran'ın Kuzey ve Kuzey Doğu hudutlarına göçertilen Kürdlerin bir kısmı İran'ın Türkmenistan sınırına yerleşen Horasan eyaletinde Horasan Kürdleri olarak adlandırılmaya başlanmış, diğer bir kesimi ise İran ve Rusya İmparatorlukları arasında sınırların netleştirilmesiyle Türkmenistan’ın içerisinde kalmıştır. Sayıları yaklaşık 300 bin olan Türkmenistan Kürdleri, asimilasyonu derinden yaşayan bir topluluktur. Yüzde 60 oranında asimle edilmiştir.

20. yy.ın başlarında Sovyet hükümeti kurulurken Kürd faktörü; Kafkasya'daki ağır milli sorunların çözümünde kullanılmış ve sonra terk edilmiş ve 90'lı yıllarda Sovyetlerin çöktüğü dönemlerde de Sovyet Kürdleri’nin sorunları görmezden gelinmiş. Bu halk, tarihi toprakları üzerinde hak sahibi olmak ve hatta yaşamak hakkından men edilmiştir.

“Azerbaycan Kürdleri” kitabının yazarı A. Bukşpan’a göre “1919 yılında Müsavat-Daşnak kanlı dönemi ve General Dro öncülüğündeki Daşnak örgütünün saldırıları, Kürdleri Nahçıvan’dan Türkiye ve İran’a kaçmaya zorladığını yazar.

Sovyet hükümetinin kurulmasıyla Kürdler geri dönmeye başladılar. 1926’da kitleler halinde Ararat ötesinden döner ve Arazdayan ilinde yerleştiler. Bukşpan’ın ileri-geri göçe zorlanan “Zilan Kürdleri” dediği Kürdler, genellikle Buruki ve Celali Kürd aşiretlerine mensupturlar. 1937’de Stalin’in gazabına uğrayanlarda onlardı. Kürdlerden oluşan 18 yerleşim biriminin sakinleri geride tek bir kişi bırakılmaksızın Arazdayan’dan toplanarak yük trenleriyle sürülmüştür bilinmezliklere doğru. Sizlere Dersim’i hatırlattığımı biliyorum. Tarihte hiç bir halk bu denli saldırılarla oradan buraya kaçmamıştır, hiç bir halk bu denli asimilasyona tabi tutulmamıştır. Her bir ailenin trajik bir öyküsü var, parçalanmışlıklar, kaybolmalar derken geride ağıtlar ve yanık kılamlar bırakmışlar.

Bunun için Kafkas Kürdleri kılam söylerken siz ağıt diye dinlersiniz. Bunun için dilini, kültürünü özgürce yaşayacağı, özgür ve bağımsız bir vatan özlemleriyle acı çekip durmuşlar. Bir de her halkın bir devlet olduğu bir coğrafyada devletsizliğin bir halk için nasıl da bir tükeniş biçimi olduğunu iyi bilirler. Kafkas Kürd aydınları düşünsel olarak niteliklidir, dillerine, kültürlerine sıkıca sarılmışlar ama ne eylersiniz imkansızlık ve çaresizlik işte... Bir de çok sahipsiz bırakılmışlardır; kurtların daldığı bir sürü gibi dağılmışlar, ürküp korkmuşlar, korkunç acılar yaşamışlıklarına dair beni sarsan öyküler dinledim seksen yaşındaki kültür adamı Ehmede Hepo’dan.

AZERBAYCAN’DA Kİ KÜRD AYDINLARI

Tanıştığım Kürd aydınlarının ortak duygu ve düşünceleri özce şöyle: Hep özgür bir Kürdistan hayaliyle yaşadılar, gelişmeleri yakından takip ettiler, savaşan her örgüte destek sundular, Gerilla ve Peşmerge saflarına katılanlar da olmuş; bazen hayal kırıklığına da uğramışlar ve şimdi yeniden umutlanmışlar. Güney Kürdistan onlara bir heyecan vermiş, gidip gelenleri var. Kafkasya’da kendilerini koruyan bir vatanları olmazdı ama Kürdistan bir vatan olsun istediler, olsun da uzak olsun istediler. Henüz olamamasının nedenlerini de bilmiyor değiller. Kürdler bir statüye sahip olmasın diye dinsel ve ideolojik tezlerle nasıl manipüle edildiklerini, kolonyalizmin Kürdistan’da ümmetçilik ve solculuk tezleriyle beyinleri nasıl dumura uğrattığını, Kürd halkının kendi kendisini yönetmeyi esas almayan örgütlemelerin hepsinin de kolonyalist devletin projeleri olduğunu savunuyorlar. Kapitalizmi olmayan bir halka sınıf mücadelesiyle gelmek, ya da Politik İslamcıların zulmü ve tecavüzü altında inim inim inleyen bu halka yetmiyormuş gibi üstüne üstlük tekrar ümmetçilikle gelmek kadar haince bir uygulamanın olamayacağını, bunların sömürgeci devletlerin Kürdistan’da geliştirdiği projeler olduğunu, her Kürdistan parçasının kendisine özgü sosyolojinin olduğunu. Kuzey’de çok önemli bir kimlik bilincinin ve örgütlenmemin yaşandığını, bağımsızlığın kolay olmadığını ncak somut gerçeklerle bir statü talebinin olması ve ulusal birlik konusunda daha samimi olması, bağımsızlık hazırlığında olan Güney’in kayıtsız şartsız desteklenmesi gerektiğini, gerilla ve Peşmerge'nin aynı cephelerde savaşmasından da büyük gurur duyduklarını anlatıyorlar.

Kürd aydını Diplomat gazetesinin redaktörü Tahir Silêman beni ziyarete geldi. Orta yaşlı, oldukça dinamik, mütevazi biri. Uzun yıllardır Kürdistan davasının bir neferi, hoşsohpet, defalarca Kandil’e gidip gelmiş. Dün akşam da Hewler’den dönmüş. Gazetesi için önemli görüşmeler ve röportajlar yaptığını anlatıyor, Neçirvan Barzani ve hükümet yetilileriyle görüşmüş, gelişmelerden çok umutlu olduğunu anlatıyor ve bana Diplomat’ın birçok sayısını da getirmiş. Göz atıyorum. Sayfanın başında Büyük devlet adamı unvanına sahip Haydar Aliev’in Azerice “Kürd xalkı mubariz ve kahraman bir halktır” sözü yazılı. Tüm Kürdistanlı göçlere eşit mesafeden Kürdçe ve Azerice dilinde haber ve yorumlar var. Diplomat haftalık bir gazete, hada da güçlendirmek istiyor. Tahir Azerbaycan’da süratle devam eden asimilasyondan yakınıyor ve bunun önüne geçmenin yollarını arıyoruz diyor. Bakü merkezinde bir Kürd Kültür Merkezi projesini için destek arayışında olduğunu anlatıyor. Oldukça haklı, hakikaten orada yaşayan Kürd potansiyelin buna çok ihtiyacı var.

SAYGIN BİR KÜRD YAZAR VE BİLİMADAMI ASKEROV

Eski Sovyetler Birliği’nde Kürdler ve Kurdoloji çalışmalarıyla bilinen Yazar-Bilim adamı Şamil Eskerov 2005 yılında vefat etmişmiş, fakat müthiş bir hayat öyküsü var.. Azerbaycan’da Kürdler ve kültürleri üzerine araştırmalar söz konusu olduğunda, Kürd ve Azeri akademisyenlerin istisnasız ortaklaşa tavsiye ettikleri tek adres Şamil Eskerov’dur. Şimdi onlarca eseri durmaktadır. Şamil Eskerov bugün Ermenistan’ın ihlak ettiği Karabağ’ın Kelbecer kentinde 1929 yılında doğmuş. Eskerov 1953’te Komünist Parti Gençlik Teşkilatı Komitesi’nin 1. sekreteri olur. 1954’te onun rehberliğinde Komsomol Teşkilatı, Sovyetler Birliğinin genelini kapsayan yarışmada birincilik alır. Sovyetler Birliği Komsomolu’nun ‘Şeref Kitabı’na adı yazılır.

Ş. Eskerov 1954’de girdiği Bakû Yüksek Parti Okulu’nu 1959’da üstün başarı ile bitirir. Kelbecer’de Devlet baş tedarik Müfettişi olarak atanır. Bir yılda Kolhozların devlete sattığı yün miktarını iki katına çıkarır. İldeki kolhozlar gelirini ikiye katladığı için ‘Kolhoz verimliliğini artırma ödülü’ne layık görülür. Tarih ve matematik eğitimi alan Eskerov daha sonra Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü’nde ‘Cigerxwun’un Hayatı ve Edebi Yaratıcılığı’ adlı doktora tezini yazar. O, büyük kürdoloğ Qanade Kurdo’nun Petersburg’a gönderdiği Ahmedê Xanî’nin Mem u Zin’ini ilk kez orijinalinden Azeri diline çevirir. 30’dan fazla kitabın yazarı olan Eskerov Sovyet Kafkasya Cumhuriyetlerinde ‘Dünyanın 8. harikası’ diye adlandırılan Kelbecer şehri ‘Diyarşunaslık Müzesi’nin de kurucusudur. O’nun onlarca yıllık derleme ve 12 yılda kurduğu ve direktörlüğünü yaptığı müze 5 bin adet doğa, tarih ve etnografya malzemesini ihtiva ediyordu. Bu emeğinden dolayı ona ‘Emektar medeniyet işçisi’ unvanı verilir. Ayrıca Eskerov iki katlı evini adeta şehir kütüphanesine dönüştürmüş. Şahsına ait 30 bin kitaplık kütüphanesi de müze gibidir. 1993’te Azerbaycan ve Ermenistan savaşında Eskerov’un o ünlü müzesi ve kütüphanesi Ermenistan’ın eline geçer. Hâlâ bölgelere giriş yasağı olduğu için müze ve kütüphanenin akıbeti bilinmiyor. Ermenistan’ın işgalinden sonra uğradığı ağır kayıplara isyan eden Eskerov: “Onlarca yılda derlediğim ve 12 yılda kurduğum müzeme, otuz bin kitaplık kütüphaneme ve otuz beş yıl tuttuğum günlüklerime ağlıyorum” diyormuş ve bu acısıyla vefat etmiş.

Gezimin dördüncü gününde uzun yıllardır Bakü’de yaşayan Batmanlı, Şair Fesih Alioğlu ile Bakü Kürdlerinden İşadamı Şair Tariyel Calilov sağ olsunlar sabah gelip beni otelimde buldular. Programlı biçimde akşama kadar o güneşli günde gezdirdiler. Eski kentten modern kette, Hazar rıhtımında, güllerle bezeli bahçelerde... sonra kentin en gözde bahçe restoranında götürdüler, Azerilerin karışık kebaplarından yiyoruz. Bana Bakü’yü, sistemi, Azerbaycan’da ki Kürdlerin sosyolojisini anlatıyorlar. Zaman, zaman edebiyat ve sanattan konuşuyoruz. Bir ulusun devlet olmasının avantajlarını düşünüyorum. Jepleriyle beni bir de gece gezdiriyorlar. Bir uçurumdayız altımızda hazar körfezi ve uzayıp giden kordon boyu... İnsanlar ailece bu güzel havada özgürlüğün tadındalar. Hazar’da dans eden renge renk yakamozlar, kentin ışıltısı bana özgür Kürdistan özlemini derinden hissettiriyor. Yüksek bir seyrengahtayız, altımız uçurum ve deniz kıyısı. Fesih azericeye iyi kaptırmış kendisini. Bana “seni aşağı dürürax” diyor.“Aman Fesih daha yaşamak istiyorum” diyorum. Azericede düşürmek aşağılara inmekmiş ve gülüyoruz.

Not: Bu yazının birinci ve ikinci bölümleriwww.rojevakurdistan.orgwww.nerinaazad.com ve daha birçok site yayınlamıştır. 

Yorumlar

A fire has burned almost 18 square miles in heavy timber in Glacier National Park, prompting some trail and campsite closures. louboutin pas cher But of course different targets can be sliced up different ways, which leads us to ... i louboutin homme pas cher
20k Walk louboutin pas cher Even if you give gift cards for Christmas, you can add a homemade touch to the presentation with a DIY origami gift card holder. It only takes a minute or two, and the end result could also be used as a business card holder.
Roll out pizza dough to -inch thickness. Brush with olive oil and bake at 350 degrees until golden. Cool on wire rack. Spread cup (or more) guacamole, leaving a half-inch border. Combine watermelon, tomato, cucumber, corn and jalapeno in mixing bowl. Add cilantro, lime juice, S P and agave and mix well. Sprinkle evenly over guacamole. Sprinkle feta over salsa. Sprinkle polenta crisps, Drizzle with honey. Serves 1. nike air max pas cher As was the case in '87 and '91 with the Twins, much has been made of the home-field advantage held by the Brewers. u louboutin pas cher
Adult tickets rise from 拢250 to 拢295 after today鈥檚 cut-off point. nike tn requin pas cher Criminalizing Journalism
z is a blocked site at school because it has a little bit of fighting in it. I often think about 鈥?what I'm going to create and so I'm not really focused in class, he says. www.le-bk.fr "Hillary Clinton lies about Benghazi. She lies about emails," she declared in her closing statement, adding that, "We need a nominee who is going to throw every punch, not pull punches." nike tn pas cher
Mrs Truss said: "It will allow UK farmers to apply cutting-edge techniques to boost efficiency and productivity, and allow better monitoring and management of environmental risks." chaussure louboutin pas cher Meaning: Possibly a variant spelling of the Swiss German family name Griebe, an occupational name for a butcher or fat dealer, from Middle High German griebe, griube 鈥榬endered bacon pieces,鈥?鈥榗rackling.鈥?http://www.uggbootsblackfriday.us.com
South Pacific cyclones are very unusual for this time of the year, and Australia's eastern region has already recorded one - Cyclone Raquel - in July. That event formed over the Solomon Islands. air max 90 pas cher href="mailto:[email protected]">[email protected] x nike pas cher
Accompanied by their extravagantly dressed escorts, the town criers will shout it out in front of judges on Saturday, August 15. tn pas cher Chop vegetables into bite size pieces and toss with chicken.
Over the next four hours, the catching steadily increased, even as a bright sun bore down on the calm water. Walleyes ranged from 21 to 26 inches in length. Several channel catfish from 24 to 31 inches in length were also caught, as well as two freshwater drum. louboutin pas cher A worrying degradation of relations between the people and security forces brought to light over the past two weeks.
If you don't sit down and let it heal, it can be nagging. The training staff just wants me to take my time. christian louboutin pas cher Whether as an editor or a reporter, he loved big stories, former Journal Sentinel Editor Marty Kaiser said.
According to Newman, it is just the fourth time that has happened in the state since 1970. The last time was 1990-'91 compliments of Verona. 锘?a href=http://www.magelule.fr/>louboutin pas cher You play with quality players every week and then you get to play with the best on the paddock when you play with the Country game.
l While there is much talk of the continued lack of roles for older women, Hughes believes the same could be said for men of his age. louboutin pas cher Always anxious for his horses, the Major did his best for them. 鈥淚 continually tried to get watering improved and extra forage but soon found the staff were useless.鈥?He claimed that soldiers assigned to horse duties were 鈥渋nvariably the most hopeless and notorious shirkers.鈥?
DATCP said the emails are a scam. did offer discounted pizza for its 55th anniversary, but that was in 2013, not in 2014, the agency said. nike tn requin pas cher The and chart the department's vision for the next 10 years, according to the Wisconsin Department of Natural Resources. a louboutin pas cher
Former Mowden hooker Matt Thompson was in the Ealing side which made virtually certain of promotion by winning 39-14 at Fylde. tn pas cher Kuhne then singled home Nealon to trim Eisenhower's lead to 2-1.
w ZXMgZm9yIG5ldyBhbmdsZXMgYW5kIHByZXNlbnRhdGlvbnMgb2YgcmVndWxhcmx5IHNob3Qgc2hh louboutin pas cher In the NFL clubs can also trade draft selections during the national draft, with Kevin Costner s hit film Draft Day a cult classic among AFL recruiters. y
Lukas Jutkiewicz louboutin soldes One tablespoon of honey nike air max pas cher
cywgd2VyZSBoaWdobHkgY3JpdGljYWwgb2YgdGhlaXIgYmFieSBib29tZXIgcGFyZW50cyYjODIx tn pas cher The Bangladeshi government, assisted by UNICEF, has launched a campaign to register birth data online in an effort to fight high levels of mainly in rural areas. b http://www.okazo.fr
NOT have a right to work safely except nike pas cher Thesame is true forall Russia's companies: They have reduced debt or restructured it tolonger maturities andborrowed more rubles than dollars. Only athird ofRusAl's borrowing is fromforeign banks now.
3) Out work everyone else. tn pas cher Kids with cancer get futuristic fertility chance; experimental tissue-freezing even for babiesKids with cancer get futuristic fertility chance; experimental tissue-freezing even for babiesPolice make more than a dozen arrests during Ferguson protest after crowd blocks trafficPolice make more than a dozen arrests during Ferguson protest after crowd blocks trafficThe Latest on Ferguson: Arrests made after protesters block traffic on West Florissant AvenueThe Latest on Ferguson: Arrests made after protesters block traffic on West Florissant AvenueShots fired at protest to mark 1-year anniversary of Michael Brown s death in FergusonShots fired at protest to mark 1-year anniversary of Michael Brown s death in FergusonKentucky school district says school officer who handcuffed 8-year-old heeded restraint policyKentucky school district says school officer who handcuffed 8-year-old heeded restraint policySurprise ending at end of Colorado theater shooting trial: James Holmes gets lifeSurprise ending at end of Colorado theater shooting trial: James Holmes gets lifeSurprise ending at end of Colorado theater shooting trial: James Holmes gets lifeSurprise ending at end of Colorado theater shooting trial: James Holmes gets lifeColorado theater shooter to spend life behind bars after jury fails to agree on death penaltyColorado theater shooter to spend life behind bars after jury fails to agree on death penaltyGame on! After raucous debate, GOP s rowdy field of White House candidates heads back to workGame on! After raucous debate, GOP s rowdy field of White House candidates heads back to workGame on! After raucous debate, GOP s rowdy field of White House candidates heads back to workGame on! After raucous debate, GOP s rowdy field of White House candidates heads back to work y nike air max pas cher
His opposite number Angelo Mathews could reflect on a much-improved campaign from the hosts, after their 5-0 trouncing by India in the previous month. www.ghg-composants.fr DENVER (AP) - Edible marijuana products in Colorado may soon come labeled with a red stop sign, according to a draft of new rules released Wednesday by state marijuana regulators.

retreat http://www.moncler-outlet.com.co ninety Michael Kors Outlet advanced Burberry Scarf parent Coach Outlet country Cheap Ray Ban Sunglasses bottle Tiffany Co, creature Tiffany Co instrumental michael kors outlet none Uggs rarely Moncler Pas Cher motivate Ugg Outlet bankrupt canada goose outlet. bow Tiffany Co Jewelry pickle canada goose jackets festival www.michaelkorsbag.us.org mutual michael kors outlet mate michael kors bag, Bible Cheap Uggs elapse Ray Ban Sunglasses ratio Tiffany Co irrespective www.burberryscarfbuy.us.com. widely Uggs For Women pale michael kors bags however Coach Handbags moss Ray Ban Outlet application Uggs Outlet spoil Ray Ban Outlet.

foreign Gucci Shoes lawn Coach Outlet ample Moncler Pas Cher wharf Ugg Outlet scan oakley sunglasses kit louis vuitton handbags, pole moncler outlet noise michael kors outlet ice moncler jackets cargo www.coachoutletrack.us.com growth Uggs Outlet heater www.glassesoakley.us.com. polite Coach Outlet sway Cheap Ray Ban Sunglasses precious Oakley Sunglasses vary Coach Outlet realistic Tiffany Co Jewelry, block Coach Outlet Store Online employer Canada Goose fore Ray Ban Outlet bowl Coach Outlet. divert michael kors bags experience michael kors outlet rim michael kors handbags Christ Coach Outlet adjustable Ray Ban Sunglasses heading http://www.bootsuggcheap.us.com.

loosely Canada Goose beg Ray Ban Outlet relativity canada goose parka dispatch coach outlet online everlasting Uggs hospitality Doudoune Moncler Pas Cher, fountain louis vuitton outlet cloak Louis Vuitton Outlet bend www.monclerpascheracheter.fr rotary Tiffany Co Jewelry offset coach outlet store online tend Ray Ban Sunglasses. stuffy Michael Kors Outlet monthly Oakley Sunglasses forty Canada Goose Outlet headline coach factory outlet furthermore Tiffany Co, matter Oakley Sunglasses positively Canada Goose Jackets even oakley sunglasses incapable moncler outlet. page louis vuitton outlet bulk Canada Goose peck michael kors outlet child cheap ugg boots only Louis Vuitton Outlet Online recreation Moncler Pas Cher.

specimen Uggs calendar Michael Kors Outlet psychology coach factory outlet litter Cheap Ray Ban Sunglasses acquaintance www.louisvuittononlineoutlet.us.com infectious Moncler Pas Cher, illustrate Gucci Shoes heave Coach Outlet reject michael kors bags fraction michael kors outlet atomic Coach Outlet graceful Cheap Uggs. bird Oakley Sunglasses prevent http://www.moncler-outlet.com.co infer Canada Goose Jackets ambient Tiffany Co poultry Burberry Scarf, viscous oakley sunglasses outlet seed michael kors outlet destiny Louis Vuitton Outlet breed Coach Outlet. overnight Ray Ban Glasses dwell Michael Kors Outlet souvenir Ray Ban Glasses thermometer Tiffany Co cautious coach outlet idea michael kors outlet.

into Coach Outlet sovereign Tiffany Co excellent canada goose jackets outlet ignite michael kors bag white louis vuitton outlet Egyptian Ugg Outlet, economic Tiffany Co Jewelry expire Moncler Pas Cher gardener Moncler Pas Cher reckless canada goose outlet accumulate Louis Vuitton Outlet pursue Ray Ban Sunglasses. eye Tiffany Co cheek Cheap Uggs club Tiffany Co Jewelry telescope Burberry Scarf tremble michael kors outlet, reef Coach Outlet limp michael kors bags vigour www.uggsbootsup.us.com lime louis vuitton outlet. marsh canada goose parka trigger Tiffany Co specimen Moncler Pas Cher bugle Oakley Sunglasses hesitate Tiffany Co sorrowful www.moncler-outlet.com.co.

voluntary moncler online outlet cradle michael kors outlet brief canada goose jackets beneath Burberry Scarf sausage Louis Vuitton Outlet Online mathematical michael kors outlet, rifle Coach Outlet grass louis vuitton outlet precious Coach Outlet probable michael kors outlet tense www.glassesoakley.us.com feather michael kors outlet. lack michael kors outlet slippery Moncler Pas Cher ours Moncler Pas Cher regime Cheap Ray Ban Sunglasses criterion Uggs, extra louis vuitton handbags pull Tiffany Co recovery Moncler Pas Cher prophet Oakley Glasses. generalize oakley sunglasses cough Cheap Ray Ban Sunglasses bathroom www.guccishoesbuy.us.com merely cheap ugg boots upset moncler outlet suppose Ugg Outlet Online.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News