ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürdistan Ulusal Demokrat Parti Hareketi kuruldu

KURDİSTAN KAMUOYUNA

Dünyada her değişim etkisini artık anında hayatın her alanına hissettiriyor. Değişimin kaçınılmaz olduğu bir alanda, insanın kendini eski klasik düşünce, davranış, araç ve modellerle korumaya çalışma imkânı kalmıyor. Değişimin yarattığı yeni koşullar ve ihtiyaçlar insanı sadece uyum sağlamaya zorlamaz; oluşan yeni koşulları ve ihtiyaçları denetim altına almayı; bunların doğurabileceği sonuçları yönetmeyi ve bunun için gerekli teorik ve pratik kapasitenin varlığını da şart koşar. Söz konusu olan tarihsel ve toplumsal bir sorunsa, insanın en azından bir yüzyılı aşan bir ufukla geleceğe daha fazla bir duyarlılıkla bakması ve kendini ona göre hazırlaması gerekir. Aksi durumda toplumsal dokunun her bağlamı çözülmekten, çürümekten ve biçimsizleşmekten kurtulamaz.

Son otuz yıldır dünyada yaşanan ve devasa dönüşümlere yol açan bilimsel ve teknolojik gelişme toplumların klasik yapılarını, değerler sistemini, ilişkiler bağlamlarını tepeden tırnağa sarsmıştır. Kendilerini bu devasa gelişmeye hızla uyduran toplumlar istikralı ve güçlü bir düzeye doğru ilerlerken, kendilerini yenileyemeyen ve değişim olanaklarını göz ardı eden toplumlar geriliyor;sosyal, ekonomik ve politik karışıklıklardan dolayı zayıflayıp çöküyorlar.Bu nedenle dünyanın hemen hemen üçte ikisi iç savaş ve derin ekonomik krizlerle çalkalanıyor;çoluk çocuk, genç yaşlı milyonlarca insan telef oluyor.

Bütün bu olgu ve olayların etkisinin geri bıraktırılmış ülkelerde, Afrika- Asya kıtalarında, Ortadoğu’da ve Kürdistan gibi sömürge bir toplumda daha şiddetli olması kaçınılmazdır. Bu koşullar içinde olan toplumlarda egemen iktidarlar despotik ve diktatöryel yöntemlerle baskı ve şiddet dozunu arttırırken, toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini üstlenmiş toplumsal muhalefet dinamiklerinin çoğu da genellikle şiddet ve terör yöntemlerine başvurarak hayatı çekilmez hale getiriyorlar. Böylece toplumsal güçler düşmanlaşıyor, insana ve insanlığa ait evrensel değerler, hak ve özgürlükler pervasızca çiğneniyor; toplumsal kaynaklar ve insan enerjisi boşa tüketilmiş oluyor.

Özelden bakıldığında Kuzey Kürdistan’da da tarihsel, geleneksel, toplumsal ve politik dokuda gözlenen çürüme ve dejenerasyonun son yıllarda bu anlamda ürkütücü bir boyuta ulaşmış olduğu görülüyor: Özellikle siyaset alanı kirlenmiş; bunun sonucu olarak ahlaki yozlaşma, çıkar ilişkileri, kişisel tutkular toplumun bütün kesimlerinde yaygın bir sorun olmaya başlamıştır. Kürdistan’da potansiyel bakımdan geniş bir kitle desteğine sahip Kürt parti ve oluşumlarından tutunuz en güçsüz parti, grup ve sivil kurumlara varıncaya kadar hemen her kesimde hummalı bir yarış söz konusudur; bunların etki ve yörüngesindeki siyaset alanında Kürdistan ulusal siyasetinin tarihsel ve evrensel meşru hak ve tezleri amacından bütünüyle saptırılarak egemen devletin stratejisine hizmet edecek sinsi çıkar ve tutkularla deforme edilmiş, Kürdistan halkının kaderi sömürgecilerin, dış güçlerin ve uluslar arası ilişkilerin insafına ve iradesine terk edilmiştir.

Bu tür siyaset aktörlerinin ve oluşumlarının niteliklerini işbirlikçilik olarak değerlendiriyoruz.

Bunlar sömürgeci sistemlerin egemenlik stratejisine uygun bir biçimde Kürdistan halkının kendi kaderini belirleme hakkını feda ediyorlar. Kürtlere, Kürdistanlılara kendi devletlerini kurma, bağımsız, kendi özyönetimine sahip olma, ulusal ve evrensel düzeyde meşru olan hak ve özgürlüklerini kullanma taleplerini nerdeyse lüks görecek kadar açık bir sapmayı temsil ediyorlar. Bize göre bu tür işbirlikçi-entegrasyoncu siyasetlere ve sapmalara karşı kararlılıkla mücadele etmek, sömürgeci egemen sistemlere karşı mücadele etmekle eş anlamlıdır. Bu siyaset tarzı Kürd/Kürdistan halkını, onun farklı dinamiklerini; farklı etnik ve kültürel realitelerini ayrıştırmaya, bölmeye ve bunlar arasında sinsi ve yapay bir ayrımcılık yaratarak, onları birbirinden uzaklaştırmaya ve çatıştırmaya hizmet ediyor.

Bize göre bu siyasi oluşum ve yapılar artık egemen sömürgeci sistemin birer yedek gücüdürler. Onların bu düşünce ve yaklaşımlarını demokratik ve politik zeminde teşhir etmek, Kürd/Kürdistan halkını ve dünyadaki dostlarını bu yönde aydınlatmak ertelenmez, acil bir görev olarak önümüzde duruyor.

Bu görev ve sorumluluk bilinciyle YEKBÛNA WELAT ve TEVGERA KURDÊN DEMOKRATÊN NETEWÎ yapıları olarak Kürdistan’da siyasete daha etkin biçimde müdahale etmek amacıyla, uzun bir süredir yürüttüğümüz birlik çalışmalarında tarihi bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz.

Siyasete duyarlı olup da birbirlerinden ayrı duran kişi, çevre, grup ve kurumların tek başlarına uzun soluklu bir siyaset yürütmeleri mümkün değildir. Bu tespitle daha geniş çerçevede bir birlik yaratmanın ilk adımı olarak TEVGERA PARTÎYA DEMOKRATÊN NETEWî KURDİSTAN / KURDİSTAN ULUSAL DEMOKRAT PARTİ HAREKETİ (UDP HAREKETİ) adı altında yeniden yapılandık. Birliğin stratejik amaç ve hedeflerimizin her aşaması için hayati olduğu inancından hareketle Kürdistan’da kişi, çevre, irili ufaklı grup ve sivil inisiyatiflerin mutlaka bu birliğe destek vermeleri, ilgilerini arttırmaları, birlik hareketini güçlendirecek kararlılığı göstermeleri ve bu harekete güç katmaları kısa ve orta vadede ana istem ve hedeflerimiz olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca;

a) Ulusal demokratik mücadelede ulusal güç ve dinamiklerin en geniş ve nitelikli düzeyde birliğini savunuyoruz.

b) Kürdistan halkının çıkarlarını esas alan birliklere ve bu temelde mücadele amaç ve hedefleri netleştirilmiş stratejik direnci yüksek bir yapıya ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Klasik anlayış, model ve yapılarla bu kapasitedeki bir stratejiyi hayata geçirmenin mümkün olmadığını deneyimler ve yaşadığımız süreçte siyaset cephesinde meydanda olan savrulmalar açıkça gösteriyor.

c) Kürdistan’da siyaset toplumsallaşma özelliğini bu anlamda kaybetmiştir. Var olan partiler artık kişisel, grupsal ve elit kesimlerin tutku ve konforlarına hizmet eden ve onların isteklerini tatmin eden birer araca dönüştürülmüşlerdir. Bunların büyük bir sorun olan Kürdistan gerçekliğinin sosyal dinamiklerini gözeten ve onların geleceğiyle ilgilenen bir yaklaşımları yok. Sömürgeci egemen sistemin yedeğinde, sistemin kurumsal ve stratejik planlarını güçlendirmek için çaba sarf eden ve halkı bu yönde manipüle eden bu siyaset tarzlarının halkın toplumsal çıkarlarını ve geleceğini umursamadıkları artık netleşmiştir. Kürdistan’da bu yaklaşımla yürütülen siyaset ayrıştırıcı, çatışmacı ve umut kırıcı zeminleri güçlendiriyor. Toplumun bütün kesimlerinin yarınları ve geleceği için bu anlamda büyük bir tehlike söz konusudur. Toplumun tarihsel, geleneksel, sosyal ve ahlaki değerleri sorumsuzca tüketiliyor. Bizler güçlerimizi birleştirerek bu gidişata artık dur denilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu bağlamda Kürdistan’da yaşayan BÜTÜN sosyal ve ulusal dinamiklerle birlikte KUDP-H/ TEVGERA PARTÎYA DEMOKRATÊN NETEWÎ farklı etnik, kültürel ve dinsel toplulukları samimiyetle kucaklar.

HAREKETİMİZ Kürdistan’daki sosyal ve ulusal sınıf, parti, sivil grup, örgüt ve kurumlarla ilişkilerinde çatışmacı, kin ve nefret uyandıran bir yaklaşımla değil, barış ve kardeşlik bilincini geliştiren, karşılıklı güven ve dayanışma kültürünü pekiştiren; ortak değerler temelinde demokratik hak ve özgürlükleri koruyan, birey ve toplum arasında hiçbir fark gözetmeyen, evrensel etik ve hukuk çerçevesinde mücadelenin meşru araç ve yöntemlerini benimseyen bir anlayışla Kürdistan’da yeni ve daha güçlü bir vizyonla yerini almış bulunmaktadır.

Bijî Yekitî ya Netewî!

Yaşasın Ulusal BİRLİK!

Bijî Kurdistan!

Yaşasın Kürdistan!

TEVGERA PARTÎYA DEMOKRATÊN NETEWî KURDİSTAN

  (KURDİSTAN ULUSAL DEMOKRAT PARTİ HAREKETİ)

SÖZCÜLER :

1- Mahmud Feyzi FIRAT

2- Şeyhmus ASIĞ

3- Şakir GÜCEYÜ

4- Ahmed KAYMAK (+Basın Yayın ve Enformasyon)

İrtibat tel no: 0544 455 2141

Yorumlar

Ji edetê yê mirov bêje hun bi xêr hatin... 

Her çi qas min tiştek fêm nekir be jî ka ev heval kî ne, çi dixwazin. heta heta ka çi dibêjin. 

Heyfa min hat ku navê xwe yê bi kurdî jî şaş nivîsîne. 

TEVGERA PARTIYA DEMOKRATÊN NETEWÎ YÊN KURDISTANÊ;

Navekî pir tevlîhev û dirêj e. 

Mesela hewce nedikir ku TEVGER û PARTÎ bi hev re tê de cî bigirin. Yek ji wan têre dikir....

 

Önce şu söyleniyor:

"Özelden bakıldığında Kuzey Kürdistan’da (...) potansiyel bakımdan geniş bir kitle desteğine sahip Kürt parti ve oluşumlarından tutunuz en güçsüz parti, grup ve sivil kurumlara varıncaya kadar hemen her kesimde hummalı bir yarış söz konusudur; bunların etki ve yörüngesindeki siyaset alanında Kürdistan ulusal siyasetinin tarihsel ve evrensel meşru hak ve tezleri amacından bütünüyle saptırılarak egemen devletin stratejisine hizmet edecek sinsi çıkar ve tutkularla deforme edilmiş, Kürdistan halkının kaderi sömürgecilerin, dış güçlerin ve uluslar arası ilişkilerin insafına ve iradesine terk edilmiştir."

Yani Kürdistan'da elle tutulur bir siyasi çevre kalmamış. Hepsi "işbirlikçi" olmuş.

KUDP-H'nin ortaya çıkış gerekçesi böyle gerekçelendirilmiş.

Sonra da şu söylenmiş:

"Ulusal demokratik mücadelede ulusal güç ve dinamiklerin en geniş ve nitelikli düzeyde birliğini savunuyoruz."

Bu mantığagöre, birlik ya "işbirlikçilerle" yapılacak ya da kendilerinden başka Kürdistan'da mücadele verecek kimse kalamış. 

Siyasal narsizm ve absürtlük rekoru kırmak adına başarılı kabul edilebilecek bir bildiriyle karşı karşyayız. Soru ancak şu olabilir:

Siz bu bildiriyi Kürt milletiyle dalga geçmek için mi hazırladınız?

hadi bakalım siz de tırkoların devletinde siyaset yapın.... bugüne kadar hiçbirşekilde oy kullanmadım ama siz ulusal parti olarak diğer tüm kürd partileri gibi kalkıp özgürlük hareketini; eleştiri, aşağılama, zayıf düşürme ile işe başlayıp t.c'nin en iyi hizmetkarları yolunda politika yapmazsanız size sözüm soz  oyumu sizin için kullanır ve sizin için oy avcılığı ve toplayıcılığı yaparım... ben ciddi ve samimiyim bunu temsilcimiz BDP'ye bileyapmamışımdır ha.......

Sayin Tevgera Partiya Demokraten Netevia Kurdistan kuruculari,

 

nihayet bizim digebilecegim bir partimiz kurulmus.

Kürdlere ve Kürdistanin geleceginde hayirli olmasini temenni ederim.

Su diger sözde Kürd partilerine aman rica ederim benzemeyin yoksa insanlarin

umudu olmaktan cikarsiniz.

Gelecek Kürdlerin ve Kürdistanin olacak insallah.

Avrupadada görmek umuduyla simdiden hosgeldiniz demek kaliyor bana.

 

ali kawa

 

 

 

 

 

Yeni kurulan partinin,isminde Kürt veya Kürdistan bulunmasi  ve Ulusal isimli  ayriyet'en nitelikli  olmasi olumlu  bir baslangistir,umarim yanilmayiz,siyasi hayatinizda basarilar dilegiyle,siyasi Kürtlük ve kürdistan yasasin.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News

Siyaset

Talat Paşa Komitesi ve MHP ile ittifakın, sessizce tasfiye edilen MGK’ya bağlı olan ASİMKK’nın (Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu) “sivil ve özerk” bir yapılanma adı altı